Zamestnanci

Všetci naši zamestnanci sú opravnení vykonávať výkon strážnej služby na základe preukazu odbornej spôsobilosti a podľa požiadavky aj držitelia zbrojnéhe preukazu. Zamestnanci sú poistení za škody spôsobené pri výkone služby, oblečení buď v služobnej rovnošate, prípadne podľa potreby vykonávajú služby aj v civilnom oblečení